ประเภท รายการรักษา ราคา
ตรวจวิเคราะห์ตรวจสภาพช่องปาก/General check upฟรี
 ตรวจสภาพช่องปาก/General check upฟรี
 ยาชา/ Injection100.00
 การรักษาฉุกเฉิน / Emergency treatment500 - 1000
ภาพถ่าย X-rayฟิล์ม/Intraoral x-ray (per film)200.00
อุดฟันอุดฟัน วัสดุสีเหมือนฟัน /Tooth colored-filling800-3,000
 อุดฟัน วัสดุอะมัลกัม /Amalgan filling800-2,500
ฟอกสีฟันฟอกสีฟัน/Teeth whitening (cool light)4,500.00
 ฟอกสีฟันและขูดหินปูน/Teeth whitening (cool light) + Simple cleaning5,500.00
 ฟอกสีฟันและขูดหินปูนสำหรับสองท่าน/Couple teeth whitening + Simple cleaning9,000.00
 ฟอกสีฟันชนิดทำเอง (ถาดฟอกสี 2 ชิ้น + น้ำยา 2 หลอด)/Home bleaching4,500.00
 ฟอกสีฟันรักษาราก/Internal bleaching for root canal treated tooth3,000.00
 ถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคล (ต่อชิ้น) / Bleaching tray (per arch)1,800.00
 น้ำยาฟอกสีฟัน 15% Opalescence700.00
 น้ำยาฟอกสีฟัน 20% Opalescence700.00
รักษารากฟันรักษารากฟันหน้า/Incisor, Canine5,000.00
 รักษารากฟันกรามน้อย 1 คลองราก/Premolar 1 canal5,000.00
 รักษารากฟันกรามน้อยมากกว่า 1 คลองราก/Premolar >1 canals8,000.00
 รักษารากฟันกราม 2-3 คลองราก/Molar 2-3 canals12,000.00
 รักษารากฟันกรามมากกว่า 3 คลองราก/Molar >3 canals15,000.00
 รักษารากซ้ำ/Re-treatment1,500.00
 บูรณะชั่วคราวเพื่อการรักษารากฟัน / Temporary wall for root canal treatment1,000.00
ศัลยกรรมช่องปากถอนฟัน/Simple tooth extraction800.00
 ถอนฟันแบบผ่าตัด/Surgical tooth removal> 1,500
 ผ่าตัดฟันคุด/Impacted tooth removal> 3,500
 ผ่าตัดฟันฝัง/Embedded tooth removal> 5,000
 ผ่าตัดกล้ามเนื้อยึดเกาะ/Frenectomy3,000.00
 ผ่าตัดเพิ่มความยาวตัวฟัน/Crown lengthening4,000.00
 ผ่าตัดปลูกถ่ายเนื้อเยื่ออ่อนกรณีเหงือกร่น/Soft tissue graft (recession)5,000.00
รักษาโรคเหงือกขูดหินปูน/Teeth cleaning (simple cleaning)800 - 1,500
 ขูดหินปูนและ airflow/Teeth cleaning plus air-flowing system1,800.00
 ขูดหินปูนและ airflow สำหรับสองท่าน/Couple teeth cleaning plus air-flowing system3,000.00
 ขูดหินปูนโรคปริทันต์ (ครั้งละ)/Teeth cleaning (deep cleaning for gum disease)1,500.00
 เคลือบฟลูออไรด์/Fluoride application600.00
 เคลือบหลุมร่องฟันน้ำนม/Dental sealant on deciduous tooth300.00
 เคลือบหลุมร่องฟันแท้/Dental sealant on permanent tooth400.00
ฟันปลอมชนิดถอดได้ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ฐานพลาสติก 1-3 ซี่/Partial denture - plastic 1-3 teeth3,000.00
 ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ฐานพลาสติก 4-8 ซี่/ - plastic 4-8 teeth6,000.00
 ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ฐานพลาสติกมากกว่า 8 ซี่/ - more than 8 teeth9,000.00
 ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ/Partial denture (metal framework)15,000.00
 ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ฐานพลาสติกชนิดยืดหยุ่น/Flexible denture18,000.00
 ซ่อมฟันปลอม/Repair denture1,500 - 2,000
 สะพานฟันแบบถอดได้ฐานโลหะ/Removable bridge (flexible denture)8,000.00
 สะพานฟันแบบถอดได้ฐานพลาสติกชนิดยืดหยุ่น/Removable bridge (metal framework)6,500.00
 ฟันปลอมทั้งปาก (ชิ้นละ)/Complete denture15,000.00
ฟันปลอมชนิดติดแน่น/ทันตกรรมสวยงามคอมโพสิทวีเนียร์/Veneer (direct composite veneer)3,000.00
 คอมโพสิทวีเนียร์ (ส่งแลป)/Veneer (Indirect composite veneer)4,000.00
 วีเนียร์ Empress/Veneer (Empress porcelain)12,000.00
 วีเนียร์ E-max/Veneer (E-max porcelain)12,000.00
 วีเนียร์ Procera/Veneer (Procera porcelain)15,000.00
 อุดปิดช่องฟันห่าง/Diastema, Close teeth gaps2,000.00
 อินเลย์ ออนเลย์ คอมโพสิท/Inlay/Onlay (composite)7,000.00
 อินเลย์ ออนเลย์ เซรามิค/Inlay/Onlay (ceramic)10,000.00
 อินเลย์ ออนเลย์ โลหะ semi-precious/Inlay/Onlay (semi-precious metal)12,000.00
 อินเลย์ ออนเลย์ โลหะprecious/Inlay/Onlay (precious metal)18,000.00
 แกนฟันไฟเบอร์/Post and core (fiber post with composite core)3,500.00
 แกนฟันโลหะ semi-precious/Post and core (semi-precious post and core) 5,000.00
 แกนฟันโลหะ precious/Post and core (precious metal)7,000.00
 ครอบฟันพอซเลนเคลือบโลหะ/Porcelain fused to metal crown (non-precious metal)9,000.00
 ครอบฟันพอซเลนเคลือบโลหะผสม Palladium /Porcelain fused to metal crown (Palladium based metal)12,000.00
 ครอบฟันพอซเลนเคลือบโลหะ semi-precious/Porcelain fused to metal crown (semi-precious metal)15,000.00
 ครอบฟันพอซเลนเคลือบโลหะ precious/Porcelain fused to metal crown (precious metal)18,000.00
 ครอบฟันโลหะ/Full metal crown (non-precious metal) 9,000.00
 ครอบฟันโลหะผสม Palladium/Full metal crown (Palladium based metal)15,000.00
 ครอบฟันโลหะ semi-precious/Full metal crown (semi-percious metal)18,000.00
 ครอบฟันโลหะ precious/Full metal crown (precious metal)18,000.00
 ครอบฟันชั่วคราวระหว่างรักษา /Temporary restoration (during the treatment)1,000.00
 ครอบฟันชั่วคราวระหว่างรักษา (ระยะยาว)/Temporary restoration (for long term)3,000.00
 All ceramic crown (Emax)15,000.00
 All ceramic crown (Empress)15,000.00
 All ceramic crown (Procera)18,000.00
 รื้องานติดแน่น1,000.00
 ยึดซีเมนต์ชั่วคราว / Temporary cementation500.00
 ยึดซีเมนต์ถาวร / Permanent cementation1,000.00
ทันตกรรมสำหรับเด็ก อุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัม 1 ด้าน / 1 Surface Amalgam Filling500.00
 อุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัม 2 ด้าน / 2 Surfaces Amalgam Filling700.00
 อุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัม 3 ด้าน / 3 Surfaces Amalgam Filling900.00
 อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน / 1 Surface Tooth Color Filling700.00
 อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน / 2 Surfaces Tooth Color Filling900.00
 อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้าน / 3 Surfaces Tooth Color Filling1,100.00
 ถอนฟันน้ำนม (ฟันหน้า) / Extraction (Incisor)400.00
 ถอนฟันน้ำนม (ฟันหลัง) / Extraction (Molar)500.00
 ทันตกรรมสำหรับเด็ก / Pediatric Dentistry.00
 ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ / Prophylaxis & Fluoride Application500.00
 ขูดหินปูน ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ / Scaling650.00
 ขัดคราบฟัน / Prophy 400.00
 อุดฟันและเคลือบร่องฟัน / PRR1,000.00
ทันตกรรมสำหรับเด็กรักษาโพรงประสาทฟันทั้งหมด / Pulpectomy1,500.00
 รักษาโพรงประสาทฟันบางส่วน / Pulpotomy 1,000.00
 เคลือบร่องฟันป้องกันฟันผุ / Sealant400.00
 เครื่องมือป้องกันฟันล้ม / Unilateral Space Maintainer 2,000.00
 เครื่องมือป้องกันฟันล้ม / Bilateral Space Maintainer3,500.00
 ครอบฟันน้ำนมด้วยโลหะปลอดสนิม / Stainless Steel Crown2,500.00
 ครอบฟันน้ำนมชนิดสีขาวเหมือนฟัน / Strip Crown2,000.00
 อุดฟันน้ำนมชั่วคราว / Temp Filling300.00
ทันตกรรมจัดฟันNight Guard2,500.00
 ค่าจัดฟัน / Orthodontic Treatment35,000-55,000
 ค่าจัดฟันแบบใส / Invisible orthodontic treatment> 48,000.00
 เครื่องมือคงสภาพ บนและล่าง / Retainer4,000.00
ทันตกรรมรากเทียมแบบจำลองวางแผนการรักษารากเทียม/Study cast1,500.00
 เครื่องมือระบุตำแหน่งรากเทียมในภาพรังสี/Stent1,500.00
 รากเทียม Megagen /Implant Megagen (Korea)40,000-60,000
 รากเทียม Astratech/Astratech (Sweden)55,000-75,000
 รากเทียม Straumann/Straumann (Swiss) 65,000-90,000
 รากเทียม Nobel/Noble (Sweden)65,000-90,000
 รากเทียม Zimmer/Zimmer (Swiss)45,000-65,000
 กระดูกเทียม/Bone graft15,000.00
 ผ่าตัดยกโพรงอากาศขากรรไกรบน/Sinus lift 8,000.00
 ผ่าตัดยกโพรงอากาศขากรรไกรบนและปลุกกระดูก/Sinis lift with bone graft25,000.00
 ผ่าตัดปลูกถ่ายเนื้อเยื่ออ่อนเพื่อรากเทียม/Soft tissue graft10,000.00
 รากเทียมเพื่อการจัดฟัน / Mini implant for orthodontic treatment1,000.00